Goedevoornemens volhouden?

Gratis e-book met vijf van onze beste tips om van jouw voornemens een succes te maken.


Download
e-book »

Kieskeurige eter? Gratis e-book!

Met tips om van jouw kind (2 tot en met 10 jaar) een goede eter te maken.


Download
e-book »

Voorwaarden

Hieronder zijn de algemene voorwaarden voor begeleiding van de diëtisten van Prima Voeding terug te vinden:

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

2. Verhindering

Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt.
Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan.
Bij verhindering op een dag volgend op een weekend of op een erkende feestdag(en) gaat de termijn van 24 uur in om 17.00 uur op de laatste voorafgaande normale werkdag. Een afspraak op maandag dient daarom bij verhindering voor 17.00 uur op de voorafgaande vrijdag telefonisch afgezegd te worden. Dit kan ook door het inspreken van de voicemail of het sturen van een e-mail

3. Tarieven

Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per kalenderjaar, deze tijd omvat zowel de contacttijd als de tijd voor het opstellen van een individueel dieetvoorschrift. Altijd afgerond in kwartieren.
In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis.
Prima Voeding hanteert de tarieven voor diëtetiek zoals is afgesproken met de zorgverzekeraars. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd.

Voor de meest actuele tarieven klik je hier.

4. Beëindigen behandeling

De cliënt kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie voorziet.

5. Betaling en declaraties

In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de diëtist indien mogelijk de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd, met een betalingstermijn van 14 dagen.

6. Uitblijven van betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten,

7. Incasso

De diëtist is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten.
In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

8. Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

9. Privacy

De diëtist is gebonden aan het medische beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften rond persoonsregistratie. Prima Voeding gaat dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk met de gegevens om. Er wordt alleen informatie aan derden doorgegeven als je daar toestemming voor hebt gegeven.

Vanaf mei 2018 is er vanuit de wet AVG een aparte privacyverklaring opgesteld. Klik hier om deze te lezen.


10. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

11. Klachten

De diëtisten van Prima Voeding doen er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren.
Mocht je als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist zelf of contact op te nemen met de eigenaar van Prima Voeding, Liesbeth Smit.

Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website, www.klachtenloketparamedici.nl.
Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: 030 – 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of per mail
info@klachtenloketparamedici.nl.
Bekijk hier de informatiefolder “Ontevreden? Blijf er niet mee zitten”.

12. Contactgegevens

Diëtistenpraktijk Prima Voeding
telefoon: 06-43577459
e-mail:
info@primavoeding.nl
website:
www.primavoeding.nl